موسس مجتمع غیردولتی برهان 
آقای جعفر نقوی
موسس مجتمع غیردولتی برهان 
 
مدیریت دبستان  غیردولتی برهان
 
 آقای عزیزاله جمعدار 
مدیریت دبستان غیردولتی برهان